Bankacılık Zimmeti

Bankacılık Zimmeti Suçu; uygulamada çok sık karşılaştığımız ancak hakkında pek fazla çalışma olmayan bir suç tipidir. Maalesef ki; bu suç tipine ilişkin olarak eksik bilgiden dolayı çok fazla yanlış yönlendirme ile savunmalar oluşturulduğunu bu nedenle de mağduriyetler meydana geldiğini, yargılamaların gereksiz yere uzatıldığına şahit olmaktayız. Bu suç tipinin yargılamasının usul ve esasa ilişkin incelemesini Yargıtay […]

Bankacılık Zimmeti Read Post »

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve Ceza Avukatı Göçmen Kaçakçılığı suçu; özel olarak incelenmesi ve delillerin değerlendirilmesi gereken suçlardan biridir. Maalesef ki; mevcut yargı sistemimizde her mahkeme kendi hukukunu uyguluyor desek yanılmış olmayız. Bu suç teknik olarak Türkiye’nin her yerinde işlenebilmesine rağmen özellikle Van, Edirne, İstanbul, İzmir, Mersin gibi şehirlerde coğrafi konumlarından ötürü daha sık işlenmektedir. Ancak

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Read Post »

Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği

Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır. Özel hukuk tüzel kişilerinin suç faili sayılıp sayılmaması ile işlenen bir suçtan dolayı bunlar hakkında bir yaptırıma hükmedilmesi sorununu bir­birinden ayırmak gerekir. Suç ve ceza politikası gereği olarak ancak gerçek

Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği Read Post »

Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Uygulanacak Esaslar

Seçimlik Cezalarda Soruşturma Türk Ceza Kanunu 11 ve 12. Maddesi uyarınca Yabancı Ülkede Suç İşlenmesi Halinde veya Yabancının Suç İşlemesi halinde; maddelerde belirtilen hallerde, soruşturma konusu suçun yer aldığı kanun maddesinde hapis cezası ile adli para cezasından birinin uygulanması seçimlik sayılmış ise soruşturma veya kovuşturma açılmaz. 11 ve 12 nci maddelerde suçun hürriyeti bağlayıcı ce­zayı

Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Uygulanacak Esaslar Read Post »

Türk Ceza Kanunu Madde 13’de Yer Alan Suçlar

Türk Ceza Kanunu 13. Madde Uyarınca, belli suçların yabancı bir ülkede iş­lenmesi durumunda, failin Türk vatandaşı veya yabancı olmasına bakılmak­sızın, Türkiye’de Türk kanunlarına göre yargılama yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Aşağıdaki suçların, vatandaş veya yabancı tarafından, yabancı ülkede işlenmesi halinde, Türk kanunları uygulanır: 1) “Soykırım” başlıklı Birinci Bölümde, 2) “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” başlıklı İkinci

Türk Ceza Kanunu Madde 13’de Yer Alan Suçlar Read Post »

Yabancı Tarafından İşlenen Suçlar

Bir yabancı, Türk Ceza Kanunu’nun 13 üncü maddesinde yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede Türkiye’nin zararına işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde, Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine bağlıdır. Yukarıdaki fıkrada belirtilen suçun bir Türk vatandaşının veya Türk kanunlarına

Yabancı Tarafından İşlenen Suçlar Read Post »

Türk Vatandaşının Yurtdışında Suç İşlemesi

Bir Türk vatandaşı, Türk Ceza Kanunu’nun 13 üncü maddesinde yazılı suçlar dışında, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı bir yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması ve Türkiye’de kovuşturulabilirliğin bulunması koşulu ile Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Türk vatandaşının yabancı

Türk Vatandaşının Yurtdışında Suç İşlemesi Read Post »

Yabancı Ülkede Ceza Alınması (Hüküm Verilmesi)

Türkiye’de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimse, Türkiye’de yeniden yargılanır. Hükûmet Tasarısında, Türkiye’de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan yabancı ile vatandaş arasında yabancı lehine bir ayırım öngörülmüştü. Anayasa’da güvence altına alınan eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı düşüncesiyle, madde metninde yapılan deği­şiklikle bu ayırım ortadan kaldırılmıştır. Yabancı ülkede Türkiye namına

Yabancı Ülkede Ceza Alınması (Hüküm Verilmesi) Read Post »

Ceza Kanununun Zaman Bakımından Uygulaması

İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar. TCK Madde 7, kanunun zaman

Ceza Kanununun Zaman Bakımından Uygulaması Read Post »

Ceza Hukukunda Önödeme

Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adlî para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı altı ayı aşmayan suçların faili; a) Adlî para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sınırını, b) Hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için otuz Türk Lirası üzerinden bulunacak miktarı, c) Hapis cezası ile

Ceza Hukukunda Önödeme Read Post »

Scroll to Top